مرکز همستر ایران برای حمایت از جوندگان و خرگوش شکلان

امکان واگذاری این کوچولو های زیبا را فراهم نموده

عزیزانی که واجد شرایط هستند می توانند سرپرست این موجودات زیبا خواهد بود

و عزیزانی که تحت پوشش خدمات همستر ایران می باشند می توانند

در صورت عدم توانایی در نگهداری کوچولو خود به مرکز همستر ایران اعلام کنند

و توسط همستر ایران واگذاری صورت گیرد

مرکز همستر ایران برای حمایت از جوندگان و خرگوش شکلان

امکان واگذاری این کوچولو های زیبا را فراهم نموده

عزیزانی که واجد شرایط هستند می توانند سرپرست این موجودات زیبا خواهد بود

و عزیزانی که تحت پوشش خدمات همستر ایران می باشند می توانند

در صورت عدم توانایی در نگهداری کوچولو خود به مرکز همستر ایران اعلام کنند

و توسط همستر ایران واگذاری صورت گیرد

بیشتر

واگذاری و حمایت از حیوانات  

enter the code here