تشویقی

در این بخش انواع تشویقی های خوکچه هندی موجود است کاربرد تشویقی خوکچه هندی: این تشویقی های جهت برقراری ارتباط بهتر خوکچه هندی , با خوکچه هندی خود می باشد این خوراکی های تشویقی در ازای برقراری ارتباطی بهتر با خوکچه هندی مصرف گردد این خوراکی های تشویقی می تواند برای شرطی سازی خوکچه هندی استفاده گردد

تشویقی  11 محصول وجود دارد