در این بخش محصولاتی وجود دارد که مناسب برای مصرف شخصی انسانها بوده تا امکان افزایش نظافت شخصی در اثر از بین بردن باکتری و ویروس وجود داشته باشدمصرف کلیه این محصولات بدون نیاز به آب بوده و در هر مکان قابل استفاده می باشد

نظافت شخصی 

enter the code here